%|%%|%

Digitale arbozorg: meer met minder

Gepubliceerd op 02 mei 2014

Digitale arbozorg: meer met minder

Digitale arbozorg: meer met minder

Ook de arbozorg kan slimme innovaties toepassen. Met digitale verzuimbegeleiding en e-coaching herstellen medewerkers sneller en krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid. Het gevolg: effectiever verzuimmanagement tegen lagere kosten.

Tekst - Marleen Teunis

 

 

 

 

U heeft een klacht en belt uw huisarts. Als deze twijfelt over uw klachten, zal hij vragen om voor de zekerheid toch maar langs te komen. Stel dat uw arts tijdens het telefoongesprek met u had kunnen meekijken via een beeldscherm, dan had wellicht het fysieke consult voorkomen kunnen worden. Beeldschermzorg is makkelijk voor patiënt én zorgverlener. Geen reis- en wachttijden en snel bereikbaar. Zorgverleners kunnen een collega laten meekijken. Voor deze beeldschermzorg is de app ‘Mag ik meekijken?’ ontwikkeld. Het is een vervolg op de app ‘Moet ik naar dokter?, die Van Campen Consulting samen met de huisartsenpost Apeldoorn heeft ontwikkeld. Met deze app kunnen mensen zelf beoordelen of en wanneer ze een dokter moeten raadplegen.

 

Op een aantal plaatsen wordt momenteel een pilot uitgevoerd met ‘Mag ik meekijken?’ Het is een voorbeeld van innovatie in de zorg die gemakkelijk kan worden toegepast in de arbozorg. Consulten met een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker kunnen goed en veilig via beeldschermzorg plaatsvinden. Dat scheelt in de reiskosten en reistijd en is voor medewerkers laagdrempelig. Bedrijfsartsen en andere experts kunnen bovendien bedrijven elke dag in de week bedienen.

 

Regie

De zorg heeft in snel tempo circa driehonderd apps ontwikkeld, zoals apps die patiënten goede voorlichting bieden of die helpen een bezoek aan de arts voor te bereiden. Ze kunnen met de app hun medische gegevens bijhouden of hun hartslag of bloeddruk meten. Deze apps bieden mensen de regie over hun eigen gezondheid of ziekte en geeft hun inzicht in hun gedrag en leefstijl. Ze kunnen hun chronische ziekte de baas blijven. Bij het ontwikkelen van deze apps staat de gedachte centraal dat de patiënt zelf de keuze kan maken over passende zorg, mits hem de goede vragen worden gesteld. Er is daardoor steeds meer aandacht voor wat de mensen zelf kunnen doen in het aanpassen van hun leefstijl en therapietrouw. ICT heeft zeker gevolgen voor de arbozorg: e-health faciliteert de eigen regie.

 

Innoveren

De arbozorg kan in de huidige vorm niet blijven bestaan. Werknemers moeten langer doorwerken en dat brengt risico’s van arbeidsbeperkingen met zich mee. Ziektekostenverzekeringen vergoeden niet alles meer en mensen moeten een hoger eigen risico betalen. Daarom gaan of kunnen ze bijvoorbeeld niet naar de fysiotherapeut of psycholoog. Dat merken we allemaal in de arbozorg. De vervuiler betaalt, is de gedachte, dus de werkgever draait voor de stijgende kosten op. Mensen worden met financiële prikkels gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en niet te snel naar een arts te gaan met een klacht die ze ook zelf kunnen oplossen. Als de werknemer daardoor langer ziek blijft, zijn de consequenties echter ook belastend voor de werkgever. Om de zorgkosten te beteugelen, ligt de nadruk op meer zelfzorg en zelfmanagement. Het is een tendens die naar mijn mening ook moet doorwerken in de arbozorg. We moeten zelfmanagement bij medewerkers stimuleren en dit door leidinggevenden laten ondersteunen. Gezien de ‘span of control’ van de leidinggevende is innoveren dan wel nodig. Een slimme en snelle verzuimbegeleiding moet snel gerealiseerd kunnen worden voor zowel medewerker als leidinggevende. Hoe kunnen medewerkers meer betrokken raken bij hun gezondheid en ziekte door zelfmanagement in de arbozorg? Hoe kunnen we de kosten van de arbozorg reduceren en wel voor de medewerker de juiste zorg op het juiste moment organiseren? Zelfmanagement is iets anders dan zelfzorg. Met zelfzorg bedoelen we de mate dat de patiënt voor zichzelf kan zorgen. Zelfmanagement houdt in dat de medewerker zelf de eigen regie wil en kan nemen op momenten dat sprake is van een beslissing over de behandeling en/of de zorg, waarbij een zorgverlener en patiënt beslissen welke zorg nodig is om te herstellen. We noemen dit ook gedeelde besluitvorming. In de zorg gebruiken we steeds meer keuzehulpen. Dat zijn ‘evidence based bronnen’ van informatie over gezondheid die patiënten kunnen helpen om weloverwogen besluiten te nemen over de behandeling. Een recent onderzoek binnen de orthopedie toont aan dat actieve deelname van de patiënt aan de besluitvorming mogelijk is door het verbeteren van de kennis van de patiënt over de behandeling en de verwachtingen van herstel. Opvallend in dit onderzoek was ook dat 26 procent minder heupvervangende operaties en 38 procent minder knievervangende operaties werden uitgevoerd. Samengevat: duidelijkheid en goede informatie beïnvloeden de keuze van de behandeling door de patiënt.

 

Digitale verzuimmelding

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het betrekken van de patiënt bij het maken van keuzes rendeert in kwaliteit van zorg. Hoe passen we keuzehulpen toe in de arbozorg? Met goede informatie en de juiste vragen kan een medewerker zelf besluiten of hij niet kan werken door zijn arbeidsbeperkingen. De medewerker kan zich afmelden voor werk, waarbij hij enkele vragen beantwoordt over de duur en aard van de arbeidsbeperking. Er zijn al initiatieven waarbij de medewerker zich digitaal afmeldt voor zijn werk; alleen zijn die er te weinig. Het is wat mij betreft van belang dat de medewerker op basis van een keuzehulp een keuze maakt om vandaag niet te kunnen werken door de arbeidsbeperking. Zo’n keuzehulp is inherent aan een digitale afmeldprocedure. De digitale afmelding genereert bovendien een volgend contact tussen de medewerker en leidinggevende als dit nodig is. Door de verzuimmelding digitaal te doen, kan de leidinggevende eerst de dagelijkse gang van zaken gaan managen en vervolgens de medewerker bellen over hoe het is en wat er nodig is om te herstellen. Als de medewerker mobiel is maar arbeidsbeperkt, kan hem digitaal worden gevraagd om zijn arbeidsbeperkingen een score te geven ter voorbereiding op het gesprek. Op basis van de digitale informatie kunnen medewerker en leidinggevende bespreken welke arbeidsmogelijkheden er zijn. Er is digitaal veel mogelijk, waarbij altijd een gesprek volgt of erbij hoort. De verzuimbegeleiding kan niet zonder face-to-face contact op de werkplek, maar kan wel sneller. Met een goede digitale voorbereiding van de medewerker heeft hij al nagedacht over de mogelijkheden en zal er snel commitment zijn over het werkhervatten.

 

E-coaching

Digitaal coachen zonder beeld maar per e-mail is een nieuwe, effectieve manier van coaching. Via uitwisseling van e-mails vanuit de eigen (werk-)omgeving of thuissituatie en vanachter de eigen computer vindt de coaching plaats. De werknemer heeft per mail contact met zijn e-coach. De werknemer schrijft in zijn eigen tijd en omgeving over dat wat er op dat moment speelt. De coach reageert op elke e-mail kort daarop met een ‘re-mail’. Op die manier is er vaker contact mogelijk en wordt de continuïteit van het coachingsproces gewaarborgd. De resultaten van een uitgebreid onderzoek van de Universiteit van Tilburg over digitaal coachen zijn meer dan positief. Niet eerder is aangetoond dat deze manier van coaching significant voordelen biedt in vergelijking met traditionele coaching. Zo kan thuis achter de computer beter en langer worden nagedacht. Ook hebben de medewerker en coach frequenter contact en dat bevordert het herstelproces. Bovendien komt de hulpvrager door de sociale anonimiteit meestal veel sneller tot de kern van zijn vraag of probleem. Een voordeel is dat dagelijks schrijven over gedachten en emoties van stressvolle gebeurtenissen helpt bij de verwerking van nare ervaringen. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die schrijven over hun negatieve emoties en gedachten, al na een maand aanzienlijk minder vaak naar de dokter gaan. Het blijkt dat schrijven over emoties leidt tot een verbetering van het afweermechanisme. De werking van het immuunsysteem verbetert en hormoonspiegels komen weer meer in balans. Dit betekent dat daarmee de gevoeligheid voor stress of ziektes afneemt. De persoon in kwestie voelt zich daarbij beter, heeft meer energie en vaak minder last van slaapproblemen. Leidinggevenden en experts kunnen e-coaching toepassen als ze hiervoor goed worden opgeleid. We moeten ons wel goed realiseren dat schrijven risicovoller is dan face-to-face contact. Er bestaat een groter risico om dingen te missen. Voor optimale communicatie geeft face-to-face contact de meeste mogelijkheden. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de tijd die de coach nodig heeft om te reageren. Dit voorkomt dat een medewerker steeds maar weer in zijn e-mail kijkt.

 

Verantwoord en veilig

In de eerstelijnszorg en acute zorg worden al veel vaker apps en andere digitale hulpmiddelen ingezet. Van Campen Consulting past deze ontwikkelingen nu ook toe in de arbozorg. Zo is de methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement ontwikkeld. Deze gaat uit van een andere manier van omgaan met verzuim en ziekte: sturen op mobiliteit staat centraal. Het verzuim kan hierdoor teruggebracht worden tot 2 procent; vooral in de zakelijke dienstverlening, bij gemeenten en het onderwijs. Dit levert een fikse kostenbesparing op. De digitale arbodienst is dus de volgende stap. Meer met minder is mijn slogan en dat doen we door een digitale arbodienst vorm te geven met verschillende applicaties. De arbodienstverlening kan kleiner, efficiënter en goedkoper en krachtiger. Laten we deze innovatie gezamenlijk oppakken en zo kansen creëren het verzuimmanagement efficiënt en effectief te organiseren en tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren. Is een digitale arbozorg wel verantwoord en veilig? Dat is zeker het geval. De maatschappelijke ontwikkelingen en de keuze van de medewerker bepalen op welke wijze hij graag zorg krijgt. Het is volgens mij van belang dat professionals zich altijd verhouden tot wat de medewerker wil. Er blijft genoeg werk over voor iedereen in deze branche, alleen zal de vorm van de dienstverlening veranderen. Dat is nodig om de arbozorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.  

 

Marleen Teunis | Directeur Van Campen Consulting

 

Certificeringen:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten