Corona Contact Centrum

Diverse onderzoeken laten zien dat een groep mensen na een doorgemaakte COVID-19 infectie gedurende langere tijd klachten behoudt, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een post COVID-19 syndroom. Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te gaan met de gevolgen van corona in relatie tot werk.

Wel weten we dat er https://www.patienteninformatietool.nl/richtlijn-chronisch-zieken-en-werk/397-waar-gaat-het-om

Gezien er een groot aantal medewerkers thuisblijven en niet kunnen werken na corona hebben wij als arbodienstverlener het CORONA CONTACT CENTRUM gestart.

Het corona contact centrum is voor iedereen, werkgever én werknemer die vragen heeft over het herstel van corona. Wat is de reden dat het zo lang duurt? Hoe komt het dat reïntegratie stagneert zijn veel gehoorde vragen.

Samen werken aan herstel
De reden dat het niet lukt om terug te keren naar het werk kan zowel fysiek als mentaal zijn. Van Campen Consulting onderzoekt met de reden waarom iemand langdurig dreigt uit te vallen na corona.
Op basis van ons onderzoek en de gesprekken die we voeren maken we een adequaat plan.
Dit doen we in samenwerking van medici, psycholoog en gezondheidskundige. We starten met een intakegesprek tussen jou en de gezondheidskundige. Vervolgens bezoek je de medicus en zo nodig een verdiepend onderzoek bij de psycholoog. Vaak is dit niet nodig.
We maken afspraken met de client hoe te komen tot herstel en kunnen ook begeleiden door gesprekken. Dit programma is een programma op maat.
In een aantal situaties zullen we bespreken om een langer revalidatietraject te starten omdat uitgebreide behandelen noodzakelijk is.

Meer informatie? Bel: 088 818 00 22
Corona Contact Centrum