Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor onze diensten.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Campen Consulting en haar opdrachtgevers, ongeacht welke geleverde
diensten en/of goederen het betreft. Eventuele (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in de
overeenkomst door Van Campen Consulting schriftelijk aanvaard. De voorwaarden welke in de overeenkomst door Van Campen Consulting en haar
opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard zijn bindend.

Indien er een vooronderzoek voorafgaat aan de overeenkomst, dan zal Van Campen Consulting de opdrachtgever tijdig en duidelijk op de hoogte stellen omtrent de condities hiervan. Een intakegesprek en plan van aanpak op maat zijn geheel kosteloos en vrijblijvend.

Artikel 2. Partnership

Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Van Campen Consulting staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van Van Campen Consulting in rekening worden gebracht.

Van Campen Consulting verplicht zich zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken in bijvoorbeeld stuur- en projectgroepen, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3. No cure no pay overeenkomst

Definitie
resultaat bereiken: in een no cure no pay overeenkomst worden meetbare resultaten en/of prestatie-indicatoren benoemd, met de daarbij behorende tarieven en betalingsmomenten.

Artikel 4. Realisatie

Detijdsduur voor realisatie wordt bij benadering opgegeven en nimmer in fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk een bindende tijdsduur is in de overeenkomst is opgenomen. Van Campen Consulting is ten aanzien van realisatie slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende tijdsduur is overschreden, en de opdrachtgever Van Campen Consultingdaarna een redelijke tijd tot een nakoming gegund heeft, en bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

Van Campen Consulting heeft een inspanningsplicht om alle overeengekomen opdrachten naar beste vermogen uit te voeren en de afgesproken resultaten te behalen. Van Campen Consulting zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat zo spoedig mogelijk een oplossing kan worden bereikt. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk en de verschillende fasen
van een opleidingstraject.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst is bindend na ondertekening door zowel de opdrachtgever als door Van Campen Consulting. Een ondertekend inschrijvings- of aanmeldingsformulier, een getekende schriftelijke bevestiging of een per email verzonden aanmelding of opdracht wordt eveneens als een overeenkomst aangemerkt.

Een overeenkomst wordt opgesteld mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. Van Campen Consulting en de opdrachtgever dienen daarvoor de vraagstelling, de aanpak, de omvang en de beoogde resultaten van het project concreet in de overeenkomst te hebben vastgelegd.

De klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden. Er is geen recht op ontbinding als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Artikel 6. Annulering

De
opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde en/of de gemaakte voorbereidingskosten. Deze kosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht met overleggen van bescheiden.

De opdrachtgever kan, in
overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander aan de opleiding of training laten deelnemen, mits de vervanging tijdig aan Van Campen Consulting wordt meegedeeld.

Indien de opdrachtgever of een door hem aangewezen deelnemer/kandidaat na aanvang van een opleiding, training of assessment afwezig is, de deelname tussentijds
beëindigt of anderszins niet deelneemt/aanwezig is, worden de reeds gemaakte kosten aan de zijde Van Campen Consulting, met overleggen van bescheiden, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Van Campen Consulting heeft het recht een opdracht te annuleren en/of deelname aan een opleiding te weigeren. Onder deze omstandigheden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Van Campen Consulting.

Als Van Campen Consulting door onvoorziene omstandigheden een training moet annuleren of verplaatsen dient de opdrachtgever haar in de gelegenheid te stellen om de dienst op een ander tijdstip te verlenen.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan
zal Van Campen Consulting hierover tijdig overleg plegen met haar opdrachtgever, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen en opnieuw contractueel vast te leggen.

Artikel 7. Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Met betrekking tot werkzaamheden welke niet in een (no cure no pay) overeenkomst zijn opgenomen, zal Van Campen Consulting met de opdrachtgever vooraf duidelijke prijsafspraken maken en vastleggen. In geval dit in de praktijk blijkt meer dan 10% te gaan afwijken, wordt dit direct met de opdrachtgever besproken, en zal hiervoor eerst een nieuwe offerte worden uitgebracht.

Kosten worden nooit in rekening gebracht voor werkzaamheden, welke niet vóóraf als geldende opdracht zijn aanbesteed door de opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling

De
verschuldigde vergoedingen brengt Van Campen Consulting de opdrachtgever in rekening middels toezending van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen middels overmaking op de aangewezen bank-giro rekening binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Van Campen Consulting
is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, het openstaande bedrag in zijn geheel op te eisen, en hierover een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.

Wanneer de opdrachtgever, ondanks aanmaning, met betaling nalatig blijft, zal Van Campen Consulting noodgedwongen de vordering uit handen geven. Naast
het alsdan verschuldigde is opdrachtgever dan tevens gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van EUR 113,45 alsook de overige gemaakte (gerechtelijke) kosten.

Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten no-cure-no-pay basis geschieden geldt de betalingstermijn zoals die in de overeenkomst is opgenomen.

Van Campen Consulting heeft het recht de overeenkomst direct te ontbinden of uit te stellen, wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling
en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht en gebruiksrecht

Op alle door Van Campen Consulting uitgegeven materialen, gespreksmethodes, voorstellen, adviezen, modellen, rapportages, software en dergelijke is auteursrecht en de overige rechten van intellectueel eigendom van toepassing.

De opdrachtgever heeft het recht, onder vermelding van het copyright van Van Campen Consulting stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Indien en voorzover blijkt dat de opdrachtgever materialen en/of gespreksmethodes, buiten de overeenkomst om, oneigenlijk gebruikt, is de opdrachtgever een direct
opeisbare boete aan Van Campen Consulting verschuldigd van € 25.000,– Deze boete laat onverlet dat de opdrachtgever daarnaast ten opzichte van Van Campen Consulting volledig aansprakelijk blijft voor alle dientengevolge door Van Campen Consulting geleden en te lijden schade.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie/Discretie

Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vooraf of tijdens een training of sessies verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld in administratie en tijdens en na uitvoering van de training.Van Campen Consulting zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door Van Campen Consulting een geheimhoudingsverklaring getekend.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen gegevens, die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, slechts aan anderen worden
doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Vertrouwelijke informatie zal, conform de NIP-gedragscode, na het verstrijken van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven of maximaal 1 jaar na het verstrijken van de opdracht worden vernietigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade die kan ontstaan als gevolg van verwijtbare tekortkoming aan de zijde van Van Campen Consulting geldt dat deze wordt beperkt tot de direct aantoonbare kosten, welke door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt.

Van Campen Consulting kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:

  • indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie;
  • schade die direct of indirect ontstaat door het onjuist interpreteren en/of onoordeelkundig gebruik van de door Van Campen Consulting;
  • verstrekte kennis, informatie, producten of andere zaken die door Van Campen Consulting geleverd zijn.
  • schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever.
  • Voor het gebruik en de toepassing van door Van Campen Consulting verstrekte systemen en modellen zoals elektronische formulieren, computerprogramma’s e.d.
  • alle situaties en/of schade waarbij er duidelijk sprake is van overmacht.

Artikel 12. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage danwel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen.

Van een geschil is sprake, indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar maakt.

Van Campen Consulting BV staat onder dossiernummer 17181936 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.