Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor onze diensten.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1      Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en contract tussen Van Campen Consulting B.V. en/of handelend onder de naam Nationale Zorgacademie en de daaraan gelieerde ondermeningen, gevestigd te Zaltbommel en kantoorhoudende Hogeweg 37B, 5301 LJ), hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’ en de wederpartij van Opdrachtnemer handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna te noemen: ‘opdrachtgever’, met betrekking tot het geven van cursussen, trainingen en enige andere vorm van opleiding, advies of beleidsontwerp binnen de totale dienstverlening van Opdrachtnemer.
1.2      Alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
1.3      Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
1.4      De Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
1.5      Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen
2.1      Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alsdan geldt de termijn zoals in de offerte is neergelegd. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is dan wel is gewijzigd.
2.2      Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. Het contract komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 3: Het Contract
3.1      Het contract tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand door ondertekening door de opdrachtgever. Een ondertekend inschrijvings- of aanmeldingsformulier, een getekende schriftelijke bevestiging of een per e-mail verzonden aanmelding of opdracht, wordt eveneens als contract beschouwd. Van een contract is sprake als er over de inhoud volledige wilsovereenstemming bestaat tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever.
3.2      Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan het contract.
3.3      Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.5      Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van het contract weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.6      Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4: Annulering, Beëindiging en Opschorting van het Contract
4.1      Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor hem moverende redenen een contract niet aan te gaan (annulering)  en/of deelname aan een opleiding te weigeren. In voorkomend geval heeft de opdrachtgever recht op volledige creditering van het reeds eventueel door hem aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
4.2      Als Opdrachtnemer door overmacht dan wel door omstandigheden die zich voordoen en van dien aard zijn dat nakoming van het contract onmogelijk is dan wel zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het contract in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, een contract moet beëindigen heeft Opdrachtnemer het recht, mits binnen redelijke termijn, om op een ander tijdstip alsnog uitvoering te kunnen geven aan het betreffende contract. Op het moment dat het contract is beëindigd zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.3      Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten en/of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen dan wel die ertoe leiden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal Opdrachtnemer hierover tijdig overleg plegen met opdrachtgever, teneinde de afspraken binnen het contract aan de gewijzigde situatie aan te passen dan wel werkzaamheden op te schorten. Deze aanpassing zal dan schriftelijk worden bevestigd waarbij opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stelt haar werkzaamheden aan te passen dan wel op te schorten. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en het contract.
4.4      De opdrachtgever heeft het recht om het getekende contract te annuleren per aangetekend schrijven tot acht (8) kalenderweken voor de aanvangsdatum van de door Opdrachtnemer te leveren diensten. Bij deze annulering zal dan vijftig procent (50%) van de overeengekomen contractsom aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien opdrachtgever het contract annuleert zes (6) kalenderweken voor aanvangsdatum van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer honderd procent (100%) van de opdrachtsom aan opdrachtgever in rekening brengen.
4.5      In afwijking van het hiervoor bepaalde zal, in het geval sprake is van een individuele aanmelding voor een open opleiding, bij annulering van de opdracht altijd honderd procent (100%) van de contractsom in rekening worden gebracht.
4.6      Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat zoals bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.7      Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.8      In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel een offerte of contract te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Als er sprake is van een zogenoemd ‘no cure no pay’ contract geldt dat onder de door opdrachtgever verschuldigde betaling wordt verstaan, alle door Opdrachtnemer te ontvangen vergoedingen inclusief bonus zoals vastgelegd in het contract in het geval Opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale wijze zou hebben kunnen uitvoeren.

Artikel 5: Vervanging
Opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer voor een open opleiding kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met de Opdrachtnemer een ander aan de opleiding laten deelnemen, indien de vervanging binnen 48 uur na de schriftelijke annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Opdrachtnemer wordt medegedeeld. Vervanging na de aanvang van het contract is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 4.1.

Artikel 6: Opschorting en/of Ontbinding van het Contract
Opdrachtnemer heeft te allen tijde de recht deelname van opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever voorgedragen deelnemer aan een opleiding te weigeren, of uitvoering van het contract op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3.

Artikel 7: Tarieven
7.1      Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2      Met betrekking tot meer werkzaamheden of afwijkingen van de in het contract overeengekomen werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht om maximaal tien procent (10%) af te wijken van de oorspronkelijk overeengekomen contractsom. In het geval dat tijdens de reeds aangevangen werkzaamheden volgens het contract zou blijken dat de kosten met meer dan tien procent (10%) zullen afwijken van de oorspronkelijk in het contract vastgelegde prijzen zal Opdrachtnemer direct met opdrachtgever in overleg treden en in aanvulling op het bestaande contract een schriftelijke bevestiging van de wijzigingen vastleggen.

Artikel 8: Betaling
8.1      Opdrachtnemer brengt de door opdrachtgever verschuldigde betalingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum op de daartoe door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening zonder opschorting of verrekening wegens een (vermeende) tekortkoming door Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2      Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan in de overeengekomen termijn, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is dan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst het openstaande bedrag in zijn geheel op te eisen. Opdrachtnemer is gerechtigd vanaf de vervaldag van de betreffende factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. Opdrachtnemer is indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden gerechtigd de uitvoering van het contract per direct op te schorten.
8.3      In voorkomend geval van non-betaling is opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer alle in redelijkheid en billijkheid gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de werkelijk gemaakte kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,- excl. btw.
8.4      Ten aanzien van opdrachten die op basis van een zogenoemd ’no cure no pay’ contract geschieden geldt de betalingstermijn zoals die met opdrachtgever in het contract is opgenomen.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrecht/Auteursrecht en Gebruiksrecht
9.1      Op alle door Opdrachtnemer uitgegeven producten, digitale systemen, cursusmaterialen, gespreksmethodes, voorstellen, adviezen, modellen, rapportages, software, brochures en dergelijke rusten het auteursrecht en de overige rechten van intellectueel eigendom volledig bij Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk een andere auteursrechthebbende door Opdrachtnemer is genoemd.
9.2      Onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft opdrachtgever het recht, onder vermelding van copyright van Opdrachtnemer, stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op rapportages, producten, voorstellen en andere documenten die voortvloeien uit de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, berust blijvend uitsluitend bij de Opdrachtnemer.
9.3      Indien en voor zover blijkt dat opdrachtgever materialen en/of gespreksmethodes en/of producten en/of digitale systemen, buiten het contract om oneigenlijk gebruikt dan wel een inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht en/of auteursrecht van Opdrachtnemer, is opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer verschuldigd van € 50.000,00. Deze boete laat onverlet dat opdrachtgever ten opzichte van Opdrachtnemer volledig aansprakelijk blijft voor alle dientengevolge door Opdrachtnemer geleden en te lijden schade.
9.4      Indien opdrachtgever inzage wenst in haar gegevens, deze wil laten wijzigen of wil laten verwijderen dan kan zij een verzoek indienen bij Opdrachtnemer per e-mail of brief via onderstaande contactgegevens:
Van Campen Consulting B.V.
Hogeweg 37B 5301 LJ Zaltbommel
Postbus 165 5300 AD Zaltbommel
opleidingen@vancampenconsulting.nl

Artikel 10: Geheimhouding
10.1   Opdrachtnemer verplicht zich alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de van opdrachtgever ontvangen bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien gewenst wordt door de Opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een voor beide partijen conveniërende geheimhoudingsverklaring getekend en hanteert Opdrachtnemer een Privacyreglement.
10.2   Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen alle gegevens, die in een vertrouwelijk sfeer zijn ingewonnen bij werknemers van de opdrachtgever, slechts aan anderen worden verstrekt, als het gebruik daarvan tijdig aan de informatieverschaffer is kenbaar gemaakt en deze aantoonbaar blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Vertrouwelijke informatie zal, conform de NIP-gedragscode, na het beëindigen van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven of maximaal 1 jaar na het beëindigen van het contract worden vernietigd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk volgens de vigerende Nederlandse wet- en regelgeving,           met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt is tot het bedrag wat haar verzekeraar uitkeert mocht zij aansprakelijk zijn voor de haar toerekenbare schade bij Opdrachtgever.

Artikel 12: Overmacht
12.1   Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3   Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit het contract opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd het contract te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4   Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit het contract inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13     Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14: Wijziging
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de Overeenkomst van toepassing zijn na het verstrijken van 14 dagen na toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.

Artikel 15: Geschillen
15.1   Op alle contracten van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2   Geschillen voortvloeiende uit contracten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage dan wel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen.
15.3   Van een geschil is sprake, indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan wederpartij kenbaar maakt.

Artikel 16: Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 17181936.